Professor

Clerk

Keitaro ITO
Chie OKAMURA

4th of Doctor Course

3rd of Doctor Course

2nd of Doctor Course

2nd of Master Course

Tomomi SUDO
Yumiko AKIBA
Shwe Yee Lin
Tomoaki KOGA
Taichi INADA
Takashi HARA

1st of Master Course

4th of Undergrade Course

Toshiaki NOTO
Hayato HASEGAWA
Soma YANAGITA
Takuya KOIKE
Kouki IGATA Hiroki IIKAWA

Research student

Niki FUJITA
Masamichi YANO
Ai MORISHITA
Kento SHIOTE
Chui Sai
Copyright 2013Lab. Environmental Design. All Rights Reserved.